වර්ණවත් සිලිකොන් සීලන්ට්

  • ජුන්බොන්ඩ් වර්ණවත් සිලිකොන් සීලන්ට්

    ජුන්බොන්ඩ් වර්ණවත් සිලිකොන් සීලන්ට්

    ජුන්බොන්ඩ් වර්ණවත් සීලන්ට් යනු ඕනෑම කාලගුණයක් තුළ පහසුවෙන් නිස්සාරණය කළ හැකි එක් සංරචක ඉදිකිරීම් ශ්‍රේණියේ සිලිකොන් සීලන්ට් එකකි.එය කල් පවතින, නම්‍යශීලී සිලිකොන් රබර් මුද්‍රාවක් නිපදවීමට වාතයේ තෙතමනය සමඟ කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සුව කරයි.