එම්එස් සීලන්ට්

 • පරිසර හිතකාමී ගෘහ අලංකරණය MS සිලිකොන් සීලන්ට්

  පරිසර හිතකාමී ගෘහ අලංකරණය MS සිලිකොන් සීලන්ට්

  ජුන්බොන්ඩ්®MS සීලන්ට් සිලිකොන් සංරචක සහ ද්රාවණ අඩංගු නොවන අතර පොලියුරේටීන් කාණ්ඩ ඇතුළත් නොවේ.බොහෝ සංයෝග ගන්ධ රහිත සහ පරිසර හිතකාමී වන අතර බලය ඒකාකාරව මාරු කරයි.

  තීන්ත ලෝහ, කොන්ක්රීට්, ගල්, පෙදරේරු ආදියෙහි සාමාන්ය මුද්රා තැබීම;
  මැහුම් සහ සිවිලිම මුද්රා තැබීම;ජල නල, වහළ කාණු ආදිය මුද්රා තැබීම;
  චංචල නිවාස සහ බහාලුම් මුද්රා තැබීම;
  අභ්යන්තර සැරසිලි මුද්රා තැබීම;